ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบวิเคราะห์คุณภาพสีและแสงขั้นสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 1,000,000.- บาท
กุมภาพันธ์ 11, 2015
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดลองปฎิบัติการวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 ชุด วงเงิน 345,000.- บาท
กุมภาพันธ์ 12, 2015

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.