1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 165,850.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
เป็นเงิน 165,850.- บาท ราคา/หน่วย

โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
37.4 KiB
101 Downloads
Details

 

Comments are closed.