ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ จำนวน 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ 3,000,000.- บาท

โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ
กุมภาพันธ์ 9, 2015
ประกาศพิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคารายการ ลานกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 งาน
กุมภาพันธ์ 11, 2015

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ จำนวน 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ 3,000,000.- บาท

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ  จำนวน  1  ระบบ  วงเงินงบประมาณ  3,000,000.-  บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ กองคลัง  ฝ่ายพัสดุ ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48  พระชันษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระหว่างวันที่      10  กุมภาพันธ์  2558     ถึงวันที่    16  กุมภาพันธ์  2558   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2549-4118  0-2549-4116  0-2549-4132-33

ในวันและเวลาราชการ (09.00 น.ถึง 16.00 น.)  หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.rmutt.ac.th  หรือผ่าน  www.gprocurement.go.th

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ  จำนวน  1  ระบบ  วงเงินงบประมาณ  3,000,000.- บาท
94.1 KiB
187 Downloads
Details

 

 

Comments are closed.