โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ

1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,784.60 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
เป็นเงิน 198,784.60 บาท ราคา/หน่วย

โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ
37.8 KiB
186 Downloads
Details

Comments are closed.