สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการขายหนังสือพิมพ์เก่า

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะทำการขายหนังสือพิมพ์เก่าที่ไม่จำเป็นต้องให้บริการในราชการแล้ว เป็นหนังสือพิมพ์เก่า ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557 ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

Comments are closed.