กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์ 27, 2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการสอนภาควิชาการศึกษา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 440,000.- บาท (ครั้งที่ 2)

2015-02-27_01JB
กุมภาพันธ์ 27, 2015

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดฝึกปฏิบัติการสอนภาควิชาการศึกษา จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

2015-02-27_02JB
กุมภาพันธ์ 26, 2015

มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 2)

  คำสั่งมหาวิทยาลัยเท […]
กุมภาพันธ์ 26, 2015

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

  หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ย […]
กุมภาพันธ์ 26, 2015

จัดซื้อวัสดุ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558

จัดซื้อวัสดุ การสอบคัดเลือ […]
กุมภาพันธ์ 26, 2015

จ้างพิมพ์ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช. และ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558

จ้างพิมพ์ระเบียบการสอบคัดเ […]
กุมภาพันธ์ 25, 2015

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 62,000.- บาท

2015-02-25_02JB
กุมภาพันธ์ 25, 2015

ประกาศพิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างรายการปรับปรุงห้องเรียนคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน ราคากลาง 6,414,108.95 บาท

ประกาศพิจารณาร่างขอบเขตของ […]
กุมภาพันธ์ 25, 2015

ราคากลางงานปรับปรุงห้องเรียนคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน ราคากลาง 6,414,108.95 บาท

ราคากลางงานปรับปรุงห้องเรี […]
กุมภาพันธ์ 25, 2015

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ […]