Home » 2015 » กุมภาพันธ์

ประกาศพิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างรายการปรับปรุงห้องเรียนคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน ราคากลาง 6,414,108.95 บาท

ประกาศพิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสา...
Continue reading »