ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคารายการ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคารายการ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ จำนวน 1 ระบบ

ผู้สนใจ
สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ
(EMS) ส่งไปที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110  และ e-mail address finance@mail.rmutt.ac.th โดยระบุชื่อ
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ สอบถามรายละเอียดได้ในวัน และเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 02-549-4118 0-2549-4132-33 โทรสาร 02-549-4117

ประกาศวันที่ 28 มกราคม 2558     วันที่สิ้นสุดการประกาศรับฟังคำวิจารณ์   3  กุมภาพันธ์  2558

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคารายการ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ จำนวน 1 ระบบ
84.9 KiB
523 Downloads
Details
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคารายการ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ จำนวน 1 ระบบ
133.4 KiB
225 Downloads
Details
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคารายการ กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์งานระบบ จำนวน 1 ระบบ
181.0 KiB
409 Downloads
Details

 

Comments are closed.