ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ซื้อหนังสือ จำนวน 397 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 160,000.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 22 ธันวาคม 2557
เป็นเงิน 160,000.- บาท ราคา/หน่วย

โครงการ ซื้อหนังสือ จำนวน 397 รายการ
68.0 KiB
128 Downloads
Details

Comments are closed.