โครงการ จ้างซ่อมหลังคาอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น จำนวน 1 งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมหลังคาอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น จำนวน 1 งาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 290,000.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
เป็นเงิน 290,000.- บาท ราคา/หน่วย

โครงการ จ้างซ่อมหลังคาอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น จำนวน 1 งาน
67.6 KiB
109 Downloads
Details

Comments are closed.