โครงการ ซื้อหนังสือ จำนวน 42 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซื้อหนังสือ จำนวน 42 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 141,433.20 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 2 ธันวาคม 2557
เป็นเงิน 141,433.20 บาท ราคา/หน่วย

โครงการ ซื้อหนังสือ จำนวน 42 รายการ
67.5 KiB
87 Downloads
Details

 

Comments are closed.