ฐานข้อมูล Science Direct eBooks Collection – Evidence Based Selection จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ฐานข้อมูล Science Direct eBooks Collection – Evidence Based Selection จำนวน 1 ระบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 468,200.- บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 8 ธันวาคม 2557
เป็นเงิน 468,200.- บาท

โครงการ ฐานข้อมูล Science Direct eBooks Collection – Evidence Based Selection จำนวน 1 ระบบ
67.6 KiB
98 Downloads
Details

Comments are closed.