ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 68 รายการ

  1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุ จำนวน 68 รายการ จากเงินรายได้งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556

              หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

       2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 369,410.- บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

       3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่

            เป็นเงิน :  369,410- บาท

2014-12-2-NN02
2014-12-2-NN02
2014-12-2-NN02.pdf
225.2 KiB
256 Downloads
Details

Comments are closed.