ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 121,980 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
เป็นเงิน 121,980 บาท ราคา/หน่วย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
68.2 KiB
106 Downloads
Details

Comments are closed.