ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ รายการม่านม้วนกันแดด จำนวน 3 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุ รายการม่านม้วนกันแดด จำนวน 3 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 184,673.44บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 7 ตุลาคม 2557
เป็นเงิน 184,673.44 บาท ราคา/หน่วย

Comments are closed.