ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ เช่าอุปกรณ์บันทึกภาพทางอากาศสำหรับบันทึกภาพงานพิธีการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
พฤศจิกายน 28, 2014
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ รายการม่านม้วนกันแดด จำนวน 3 รายการ
พฤศจิกายน 28, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ เช่าอุปกรณ์บันทึกภาพทางอากาศสำหรับบันทึกภาพงานพิธีการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เช่าอุปกรณ์บันทึกภาพทางอากาศสำหรับบันทึกภาพงานพิธีการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 184,040.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
เป็นเงิน 184,040.00 บาท ราคา/หน่วย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ เช่าอุปกรณ์บันทึกภาพทางอากาศสำหรับบันทึกภาพงานพิธีการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
68.4 KiB
199 Downloads
Details

Comments are closed.