ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 138,373.47 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 22 ตุลาคม 2557
เป็นเงิน 138,373.47 บาท ราคา/หน่วย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 32 รายการ
66.2 KiB
757 Downloads
Details

Comments are closed.