ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,645.50 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 10 ตุลาคม 2557
เป็นเงิน 198,645.50 บาท ราคา/หน่วย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ
68.0 KiB
82 Downloads
Details

Comments are closed.