ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 190,732.85 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 24 ตุลาคม 2557
เป็นเงิน 190,732.85 บาท ราคา/หน่วย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ
68.2 KiB
63 Downloads
Details

Comments are closed.