ราคากลางบำรุงรักษาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นห้อง SERVER ขนาด 144,200 บีทียู ยี่ห้อ STULA รุ่น ASD431A จำนวน 1 ชุด

ชื่อโครงการ บำรุงรักษาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นห้อง SERVER ขนาด 144,200 บีทียู ยี่ห้อ STULA รุ่น ASD431A จำนวน 1 ชุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  139,100 บาท
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 11 กันยายน 2557
เป็นเงิน 139,100 บาท
ราคา/หน่วย เอกสารดังแนบ

บำรุงรักษาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นห้อง SERVER ขนาด 144,200 บีทียู ยี่ห้อ STULA รุ่น ASD431A จำนวน 1  ชุด
77.1 KiB
295 Downloads
Details

Comments are closed.