สอบราคาจัดซื้อวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการม่านม้วนกันแดดของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

ด้วย  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการม่านม้วนกันแดดของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น  จำนวน 384 ชุด วงเงิน 698,496.- บาท  (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบ

2014-08-08 01 สอบราคาจัดซื้อวัสดุ เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการม่านม้วนกันแดดของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
126.5 KiB
126 Downloads
Details

Comments are closed.