Home » 2014 » กรกฎาคม

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกัดอัตโนมัติสำหรับห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อการเรียนการสอนขั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิ...
Continue reading »

ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกัดอัตโนมัติสำหรับห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อการเรียนการสอนขั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง (วิจารณ์ 31 ก.ค.57- 6 ส.ค.57)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิ...
Continue reading »

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกลึงอัตโนมัติสำหรับห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อการเรียนการสอนขั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกลึงอัตโ...
Continue reading »

ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกลึงอัตโนมัติสำหรับห้องปฎิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อการเรียนการสอนขั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง (วิจารณ์ 31 ก.ค.57-6 ส.ค.57)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องกลึงอัตโ...
Continue reading »