มิถุนายน

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

รายการ   ชุดเตรียมข้อมูลงานเรนเดอร์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 592,000.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

                    ระยะเวลาในการส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกิน  90 วัน

prak2014-06-30

 

มิถุนายน 30, 2014

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดเตรียมข้อมูลงานเรนเดอร์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 592,000.- บาท

ด้วย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
มิถุนายน 30, 2014

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ชุดเตรียมข้อมูลงานเรนเดอร์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 592,000.- บาท

ราคากลาง2014-06-30ด้วย   ม […]
มิถุนายน 27, 2014

ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคารายการ อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 หลัง

  ประกาศร่างขอบเขตของ […]
มิถุนายน 25, 2014

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,771,000.- บาท

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]
มิถุนายน 24, 2014

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน (Campus Agreement) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,300,000.- บาท

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]
มิถุนายน 24, 2014

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน (Campus Agreement) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,300,000.- บาท

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]
มิถุนายน 24, 2014

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 139,752.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
มิถุนายน 24, 2014

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด วงเงิน 139,752.- บาท

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]
มิถุนายน 24, 2014

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 1,010,000.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
มิถุนายน 24, 2014

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 1,010,000.- บาท

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]