มีนาคม

(ปรับปรุงร่างเอกสาร ครั้งที่ 1) ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและเอกสารร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,771,000.- บาท

ระยะเวลาการร่างประชาพิจารณ์

ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2557

 

ตารางแยกราคากลาง
142.6 KiB
107 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
2014-02-12_TC01-04.pdf
65.2 KiB
112 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
373.7 KiB
117 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
188.9 KiB
109 Downloads
Details
เอกสารร่างขอบเขตของงาน TOR
93.5 KiB
116 Downloads
Details

 

มีนาคม 28, 2014

(ปรับปรุงร่างเอกสาร ครั้งที่ 1) ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและเอกสารร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,771,000.- บาท

(ปรับปรุงร่างเอกสาร ครั้งท […]
มีนาคม 27, 2014

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้อง INFORMATION CENTER จำนวน 1 ชุด วงเงิน 1,600,000.- บาท

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รา […]
มีนาคม 27, 2014

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้อง INFORMATION CENTER จำนวน 1 ชุด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณ […]
มีนาคม 25, 2014

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 เครื่อง

  ประกาศราคากลางซื้อค […]
มีนาคม 25, 2014

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 เครื่อง

  ประกาศสอบราคาซื้อคร […]
มีนาคม 24, 2014

ราคากลางงานจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารและปรับปรุงพื้นที่พิพิธภัณฑ์บัว จำนวน 1 งาน วงเงินราคากลาง 550,000.- บาท

ราคากลางงานจ้างออกแบบก่อสร […]
มีนาคม 24, 2014

ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารและปรับปรุงพื้นที่พิพิธภัณฑ์บัว จำนวน 1 งาน วงเงินค่าจ้างออกแบบ 550,000.- บาท

ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างอา […]
มีนาคม 24, 2014

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารปฎิบัติการเครื่องมือกลพื้นฐาน จำนวน 1 งาน วงเงินราคากลาง 14,018,930.61 บาท

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอ […]
มีนาคม 24, 2014

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา รายการ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเครื่องมือกลพื้นฐาน จำนวน 1 งาน

  ประกาศร่างขอบเขตของงาน ( […]
มีนาคม 20, 2014

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 15 เครื่อง วงเงิน 375,000.- บาท

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์คอม […]