Home » 2014 » มีนาคม

(ปรับปรุงร่างเอกสาร ครั้งที่ 1) ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและเอกสารร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา จำนวน 1 ชุด วงเงิน 4,771,000.- บาท

(ปรับปรุงร่างเอกสาร ครั้งที่ 1) ประกาศร่างเอกสาร...
Continue reading »