สอบราคาจัดซื้อวัสดุฝึกของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน 61 รายการ

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความประสงค์เรียกสอบราคาซื้อ วัสดุฝึกของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน 61 รายการ วงเงิน 847,660.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ 30 วัน (สามสิบวัน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะสอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้เสนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุฝึกของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
152.1 KiB
8634 Downloads
Details
สอบราคาจัดซื้อวัสดุฝึกของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จานวน 61 รายการ
110.0 KiB
189 Downloads
Details

Comments are closed.