ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2557

ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2557

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
บาท บาท
1 วัสดุ 78 รายการ    156,600.00
2 Externol Hardickk ขนาด 500 GB 6 อัน       2,200.00      12,336.45
                –
รวม    168,936.45
 (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) ภาษี 7 %      11,825.55
รวมทั้งหมด    180,762.00

 

2014-02-27 Wp001
2014-02-27 Wp001
2014-02-27_wp001(3).pdf
36.7 KiB
124 Downloads
Details

Comments are closed.