ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ตู้เขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 489,500.- บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2557 หมวดค่าครุภัณฑ์

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

ดังรายการต่อไปนี้

ตู้เขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 489,500.- บาท

ระยะเวลาในการส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกิน   90   วัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะสอบราคาซื้อดังกล่าว

2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  31  มกราคม  2557  ถึงวันที่  17 กุมภาพันธ์  2557  ณ  ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00  น.

กำหนดพิจารณาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (บัญชีเอกสารส่วนที่ 1) ในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายพัสดุ  กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดประกาศรายชื่อการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (บัญชีเอกสารส่วนที่ 1) ในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2557   ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ  ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและรายละเอียดครุภัณฑ์ ในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2557   ตั้งแต่เวลา 10.35 น. เป็นต้นไป  ณ  ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระหว่างวันที่   31  มกราคม  2557   ถึงวันที่  17 กุมภาพันธ์  2557  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2549-4116 โทรสาร 0-2549-4117 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.rmutt.ac.th หรือผ่าน www.gprocurement.go.th

เอกสารสอบราคาที่แนบท้ายประกาศนี้  ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลธัญบุรี  ฉบับนี้ด้วย

ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2557

2014-02-04 TC2-2
2014-02-04 TC2-2
2014-02-04_TC2-2(2).pdf
Version: ราคากลาง
81.5 KiB
66 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
2014-02-04_TC2-2.pdf
81.5 KiB
188 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
126.4 KiB
120 Downloads
Details
2014-02-04 TC2-1
2014-02-04 TC2-1
2014-02-04_TC2-1.pdf
Version: รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
126.4 KiB
148 Downloads
Details
2014-02-04 TC2-2
2014-02-04 TC2-2
2014-02-04_TC2-2(2).pdf
Version: ราคากลาง
81.5 KiB
66 Downloads
Details

Comments are closed.