ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ “เครื่องปฏิบัติการเพื่องานตกแต่งภายใน”

2. หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.- บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                     เป็นเงิน 400,000.- บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 บริษัท เซล่าวัล ซัพพลาย จำกัด

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายศรศิลป์ โสภณสกุลวงศ์

6.2 นายสุมิตร งะบุรง

6.3 นายกมล สุทเธนทร์

 

จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปฏิบัติการเพื่องานตกแต่งภายใน
31.1 KiB
271 Downloads
Details

Comments are closed.