ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปฏิบัติการเพื่องานตกแต่งภายใน
มกราคม 24, 2014
สอบราคาระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุมสำนักงานคณบดี
มกราคม 24, 2014

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องประชุม สำนักงานคณบดี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1.      ชื่อโครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์ “ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องประชุม สำนักงานคณบดี”
2.      หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
3.      วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  242,500.-  บาท
4.      วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  8  มกราคม 2557 เป็นเงิน  242,500.- บาท
5.      แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1   บริษัท สาธิต เอ วี แอล จำกัด

6.      รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 ผศ.อริยา               สุอังคะวาทิน
6.2 นางมาลัย              ตุ้มเรืองศรี
6.3 นางสุภาภรณ์          โชติชญาน์

จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปฏิบัติการเพื่องานตกแต่งภายใน
31.1 KiB
269 Downloads
Details

Comments are closed.