ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

รายการ   ชุดเครื่องเสียง   จำนวน  1  ชุด  วงเงิน  120,000.-  บาท  

ระยะเวลาในการส่งมอบครุภัณฑ์ไม่เกิน   30   วัน   (สามสิบวัน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะสอบราคาซื้อดังกล่าว

2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     ณ   วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่    15  มกราคม  2557      ถึงวันที่   29  มกราคม  2557

ณ   ฝ่ายพัสดุ   กองคลัง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี   ระหว่างเวลา  9.00 น. – 16.00  น.
กำหนดพิจารณาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (บัญชีเอกสารส่วนที่ 1) ในวันที่   30  มกราคม  2557     ตั้งแต่เวลา   10.00   น.  เป็นต้นไป

ณ    ฝ่ายพัสดุ   กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   อำเภอธัญบุรี    จังหวัดปทุมธานี

กำหนดประกาศรายชื่อการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกัน  (บัญชีเอกสารส่วนที่ 1)   ในวันที่   30  มกราคม  2557   ตั้งแต่เวลา  10.30  น.         เป็นต้นไป  ณ  ฝ่ายพัสดุ  กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและรายละเอียดครุภัณฑ์ ในวันที่  30  มกราคม  2557

ตั้งแต่เวลา   10.35  น.  เป็นต้นไป    ณ  ฝ่ายพัสดุ    กองคลัง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียง
98.7 KiB
2329 Downloads
Details
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ  ชุดเครื่องเสียง  จำนวน  1  ชุด
84.7 KiB
252 Downloads
Details

Comments are closed.