ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2,000 ชุด

ชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม และอุปกรณ์ฝึกซ้อม จำนวน 3 รายการ
มกราคม 14, 2014
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
มกราคม 15, 2014

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2,000 ชุด

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความประสงค์เรียกสอบราคาซื้อ โปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2,000 ชุด วงเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ  60 วัน (หกสิบวัน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะสอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่   15 มกราคม 2557  ถึงวันที่      28 มกราคม 2557    ณ อาคาร ICT ชั้น 1 งานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ (9.00 – 16.00 น.)

กำหนดพิจารณาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (บัญชีเอกสารส่วนที่ 1) ในวันที่              29 มกราคม  2557                  ตั้งแต่เวลา  10.00  น.   เป็นต้นไปณ อาคาร ICT ชั้น 1 งานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดประกาศรายชื่อการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   (บัญชีเอกสารส่วนที่ 1)   ในวันที่        29 มกราคม  2557           ตั้งแต่เวลา   10.30  น.   เป็นต้นไปณ อาคาร ICT ชั้น 1 งานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อำเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและรายละเอียดวัสดุ ในวันที่       29 มกราคม  2557          . ตั้งแต่เวลา  10.35  น.  เป็นต้นไป  ณ อาคาร ICT ชั้น 1 งานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ อาคาร ICT ชั้น 1 งานพัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่  15 มกราคม  2557  ถึงวันที่    28  มกราคม  2557   . ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.rmutt.ac.th  หรือ    www.gprocurement.go.th  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2549-3077-8  ในวันเวลา และราชการ  (9.00-16.00 น.)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
80.2 KiB
147 Downloads
Details
สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 2,000 ชุด
110.2 KiB
161 Downloads
Details

Comments are closed.