ราคากลางเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
1.  ชื่อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
2.  จำนวนที่ต้องการ  7  เครื่อง
3.  เหตุผลและความจำเป็น
เป็นครุภัณฑ์ที่ทันสมัยใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องทฤษฎีและห้องปฏิบัติการสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ห้อง 2302, 2303,2304A , 2304B , 2305A , 2306 ,3201
4.  รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์  (ให้จัดทำแยกต่างหากตามแบบฟอร์มที่แนบ)
5.  ราคามาตรฐานหรือราคาที่เคยซื้อครุภัณฑ์ครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
6.  วงเงินที่ได้รับอนุมัติ    476,000      บาท

 

ราคากลางเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
96.0 KiB
1475 Downloads
Details

Comments are closed.