ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางชุดตัดต่อภาพวีดิทัศน์แบบนอน-ลิเนียร์ 1 ชุด

ราคากลางเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
มกราคม 14, 2014
ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมทางไฟฟ้าและเครื่องทดสอบและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
มกราคม 14, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางชุดตัดต่อภาพวีดิทัศน์แบบนอน-ลิเนียร์ 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1.  ชื่อโครงการ          ชุดตัดต่อภาพวีดิทัศน์แบบนอน-ลิเนียร์        1   ชุด                        .

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                           .

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      222,000.-  บาท                                              .

3.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     .

– ชุดตัดต่อภาพวีดิทัศน์แบบนอน-ลิเนียร์ 1 ชุด ประกอบด้วย

1. คอมพิวเตอร์     จำนวน   1  เครื่อง  เป็นเงิน   150,000      บาท

2. ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อควบคุมสัญญาณภาพและเสียง จำนวน  1  ชุด   เป็นเงิน   90,000    บาท

3. ลำโพง   จำนวน  1  ชุด  เป็นเงิน    2,000     บาท

4. โทรทัศน์ชนิด LCD  จำนวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน    8,000     บาท

4.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     บริษัท  ดาต้าเจมส์ จำกัด                       .

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)   นายยงยุทธ    ศรีแสงอ่อน           .

ราคากลางชุดตัดต่อภาพวีดิทัศน์แบบนอน-ลิเนียร์
44.7 KiB
137 Downloads
Details

Comments are closed.