มกราคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล จานวน 15 เครื่อง/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๕,๐๐๐.-บาท
๓.วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) มกราคม ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๓๖๗,๕๐๐.-บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) ๒๔,๕๐๐.๐๐.-บาท
๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ www.Priceza.com
๔.๒ เกณฑ์ราคาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ นางสาวศศิมา ประเสริฐกรรณ์

 

มกราคม 31, 2014

ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
มกราคม 31, 2014

ราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มกราคม 31, 2014

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
มกราคม 29, 2014

ราคากลางเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA

1.ชื่อโครงการ  เครื่องมัลต […]
มกราคม 29, 2014

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้ประจำปี 2557 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA

ราคากลางเครื่องมัลติมีเดีย […]
มกราคม 29, 2014

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางชุดเครื่องขยายเสียงประจำห้องเรียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
มกราคม 29, 2014

ชุดเครื่องขยายเสียงประจำห้องเรียน

ชุดเครื่องขยายเสียง ด้วย ม […]
มกราคม 28, 2014

ราคากลางประกาศงานปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้อ […]
มกราคม 28, 2014

สอบราคางานปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]
มกราคม 24, 2014

สอบราคาเครื่องปฏิบัติการเพื่องานตกแต่งภายใน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร […]