ชุดบันทึกการฝึกปฏิบัติการสอน
ธันวาคม 19, 2013
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ
ธันวาคม 19, 2013

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 12,000 บีทียู
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000 บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 20 พฤศจิกายน 2556

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
227.1 KiB
174 Downloads
Details

Comments are closed.