1. ชื่อโครงการ – ชุดที่นอนสปริง ขนาด 6 ฟุต จานวน 2 ชุด
– ชุดที่นอนสปริง ขนาด 3.5 ฟุต จานวน 76 ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ฝึกงานการโรงแรมราชบงกช คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 632,000.00 บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง 2 ธันวาคม 2556 (ราคาอ้างอิงเป็นเงิน 632,000 บาท)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดที่นอนสปริง จำนวน 2 รายการ
63.5 KiB
444 Downloads
Details

Comments are closed.