ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเครื่องมือกลพื้นฐาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ
ธันวาคม 19, 2013
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดที่นอนสปริง จำนวน 2 รายการ
ธันวาคม 19, 2013

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเครื่องมือกลพื้นฐาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเครื่องมือกลพื้นฐาน จานวน 1 งาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,000,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป 3.1 งานผิวพื้น
3.2 งานผนัง
3.3 งานฝ้าเพดาน
3.4 งานประตู
3.5 งานหน้าต่าง
3.6 งานสุขภัณฑ์
3.7 งานสี
3.8 งานหลังคา
3.9 งานเบ็ดเตล็ด

01 แบบแสดงปริมาณงานและราคา
482.0 KiB
4894 Downloads
Details
02 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
95.4 KiB
188 Downloads
Details
03 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
99.4 KiB
244 Downloads
Details
04 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5 (ก)
63.8 KiB
122 Downloads
Details
05 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 6
56.0 KiB
168 Downloads
Details

Comments are closed.