การซื้อการจ้างโดยวิธีการคัดเลือกด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการซื้อการจ้างโดยวิธีการคัดเลือกด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติการซื้อการจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 และข้อ 20 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการซื้อการจ้างโดยวิธีการคัดเลือกด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
1.1 MiB
157 Downloads
Details

Comments are closed.