ธันวาคม

1. ชื่อโครงการ – ชุดที่นอนสปริง ขนาด 6 ฟุต จานวน 2 ชุด
– ชุดที่นอนสปริง ขนาด 3.5 ฟุต จานวน 76 ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ฝึกงานการโรงแรมราชบงกช คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 632,000.00 บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง 2 ธันวาคม 2556 (ราคาอ้างอิงเป็นเงิน 632,000 บาท)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดที่นอนสปริง จำนวน 2 รายการ
63.5 KiB
434 Downloads
Details
ธันวาคม 19, 2013

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดที่นอนสปริง จำนวน 2 รายการ

1. ชื่อโครงการ – ชุด […]
ธันวาคม 19, 2013

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเครื่องมือกลพื้นฐาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาค […]
ธันวาคม 19, 2013

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ธันวาคม 19, 2013

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ธันวาคม 19, 2013

ชุดบันทึกการฝึกปฏิบัติการสอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ธันวาคม 19, 2013

ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ธันวาคม 19, 2013

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ […]
ธันวาคม 18, 2013

จัดซื้อครุภัณฑ์ โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ตามที่ สานักวิทยบริการและเ […]
ธันวาคม 18, 2013

ครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา จำนวน 1 ห้อง

ตามที่สาขาภาษาตะวันตก คณะศ […]
ธันวาคม 18, 2013

ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากสาขาวิศวกรรมแมคคา […]