พฤศจิกายน

เนื่องจากสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เป็นสาขาที่เปิดใหม่ปี 2555 โดยปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษา
60 คน แต่สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ยังไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ที่จะใช้สำหรับการเรียนการ
สอนของนักศึกษา

 

พฤศจิกายน 29, 2013

ห้องปฏิบัติการระบบเซ็นเซอร์ จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากสาขาวิศวกรรมแมคคา […]
พฤศจิกายน 29, 2013

ประกาศรายชื่อผู้ทิ้งงานที่ได้ถูกเพิกถอน

หน่วยงาน/คณะ ภายในมหาวิทยา […]
พฤศจิกายน 27, 2013

อัตราราคางานต่อหน่วย

อ้างถึงหนังสือสำนักงบประมา […]