ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างซ่อมสถานีหม้อแปลง TR-17 (หอประชุม) จำนวน 1 งาน

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างซ่อมสถานีหม้อแปลง TR-17 (หอประชุม) จำนวน 1 งาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 221,490 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 24 ตุลาคม 2556
เป็นเงิน : 221,490 บาท ราคา/หน่วย
4. วันที่สิ้นสุดการยื่นเสนอราคา : 26 ตุลาคม 2556
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. อาร์. เอ็น. อินเตอร์กรุ๊ป
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 นายสมชาย พ่วงทรัพย์สิน
6.2 นายชูชีพ ผ่องพันธุ์
6.3 นายอาคม บุญนาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างซ่อมสถานีหม้อแปลง TR-17 (หอประชุม) จำนวน 1 งาน
162.6 KiB
66 Downloads
Details

Comments are closed.