ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างเช่าเครื่องปรับอากาศ 72,000 BTU จำนวน 12 ตัว

1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างเช่าเครื่องปรับอากาศ 72,000 BTU จำนวน 12 ตัว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 196,875.72 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 17 ตุลาคม 2556
เป็นเงิน : 196,875.72 บาท ราคา/หน่วย
4. วันที่สิ้นสุดการยื่นเสนอราคา : 19 ตุลาคม 2556
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 บริษัท แสงทองผ้าใบ จากัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด
6.2 นายชูชีพ ผ่องพันธุ์
6.3 นายอาคม บุญนาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดจ้างเช่าเครื่องปรับอากาศ 72,000 BTU จำนวน 12 ตัว
155.8 KiB
73 Downloads
Details

Comments are closed.