ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ งานปรับปรุงหอประชุม (งานไฟฟ้า) จำนาน 1 งาน

1. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงหอประชุม (งานไฟฟ้า) จำนาน 1 งาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,235,144.85 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
3.1 งานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ
3.1.1 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าปีกซ้าย-ขวา
3.1.2 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเต้นท์ด้านนอก
3.1.3 สายเมนท์ไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2556 เป็นเงิน 1,249,451.41 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 ปร.4
5.2 ปร.5
5.3 ปร.6
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด
6.2 นายสมชาย พ่วงทรัพย์สิน
6.3 นายพัลลภ ทองประศรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ งานปรับปรุงหอประชุม (งานไฟฟ้า) จำนาน 1 งาน
3.4 MiB
117 Downloads
Details
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ งานปรับปรุงหอประชุม (งานไฟฟ้า) จำนาน 1 งาน
3.4 MiB
117 Downloads
Details

Comments are closed.