Home » เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
2.5 MiB
336 Downloads
Details
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
10.0 MiB
68 Downloads
Details
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี-2
8.4 MiB
45 Downloads
Details
หลักเกณฑ์การปฏฺิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560
1.7 MiB
340 Downloads
Details

 

 

ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย 1

คำอธิบายรายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย-งานกีฬา
18.5 KiB
126 Downloads
Details
ประกาศมทร.เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ 22 กุมภาพันธ์ 2560
2.3 MiB
309 Downloads
Details
พรฎ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
พรฎ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%8E-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf
89.9 KiB
380 Downloads
Details
หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม-งานกีฬา
10.3 KiB
77 Downloads
Details
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ-งานกีฬา
40.5 KiB
67 Downloads
Details
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาอาสาสมัคร-งานกีฬา
40.5 KiB
73 Downloads
Details
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708-งานกีฬา
24.0 KiB
100 Downloads
Details
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2  แบบ 8708-งานกีฬา
40.5 KiB
59 Downloads
Details
อัตราการเบิกจ่าย-งานกีฬา
10.8 KiB
407 Downloads
Details
ใบรับรองการจัดประชุม-งานกีฬา
12.6 KiB
65 Downloads
Details
ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม-งานกีฬา
10.3 KiB
76 Downloads
Details
ใบลงลายมือชื่อ-งานกีฬา
12.7 KiB
104 Downloads
Details
ใบสำคัญรับเงินกรรมการตัดสิน-งานกีฬา
16.3 KiB
54 Downloads
Details
ใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จ-งานกีฬา
20.0 KiB
93 Downloads
Details

 

 

ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย 2

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part1-1
18.2 MiB
631 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part1-2
13.2 MiB
477 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-5
14.0 MiB
348 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-6
13.2 MiB
284 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-8
14.5 MiB
534 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-9
9.1 MiB
265 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-3
13.1 MiB
260 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-4
12.9 MiB
169 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-5
14.0 MiB
364 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-6
11.3 MiB
443 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-1
17.9 MiB
339 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-2
14.9 MiB
420 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-3
13.1 MiB
228 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-4
13.7 MiB
329 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-7
14.7 MiB
492 Downloads
Details
กระบวนงานการขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
101.4 KiB
160 Downloads
Details
การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  ศธ 0578.17/0777
4.9 MiB
598 Downloads
Details
ฟอร์มค่ารักษาและค่าการศึกษาบุตร
1.5 MiB
14 Downloads
Details
ระเบียบกองทุน part 1
15.8 MiB
236 Downloads
Details
ระเบียบกองทุน part 2
8.0 MiB
156 Downloads
Details

 

 

ฝ่ายบัญชี

ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนพัฒนานักศึกษา
27.0 KiB
107 Downloads
Details
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนพัฒนาบุคลากร
26.9 KiB
121 Downloads
Details
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
27.1 KiB
110 Downloads
Details
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนส่งเสริมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
28.7 KiB
129 Downloads
Details
มิติทางการเงิน 4 กองทุน
15.0 KiB
133 Downloads
Details

ฝ่ายการเงิน

Flow chart การยืมเงิน (e-Payment)
86.9 KiB
319 Downloads
Details
Flow chart การยืมเงินผ่านบัตรเครดิตราชการ
76.0 KiB
162 Downloads
Details
Flow chart การส่งใช้เงินยืม (e-Payment)
87.1 KiB
283 Downloads
Details
สัญญาการยืมเงิน (e-Payment)
สัญญาการยืมเงิน (e-Payment)
E0B8AAE0B8B3E0B980E0B899E0B8B2E0B882E0B8ADE0B887-E0B8AAE0B8B1E0B88DE0B88DE0B8B2E0B881E0B8B2E0B8A3E0B8A2E0B8B7E0B8A1E0B980E0B887E0B8B4E0B899-e-Payment.xlsx
49.5 KiB
306 Downloads
Details
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ฉบับใหม่
18.7 MiB
924 Downloads
Details

 

ฝ่ายพัสดุ

0578.17 1449 22-8-60
0578.17 1449 22-8-60
0578.17-1449-22-8-60.pdf
13.6 MiB
259 Downloads
Details
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 25 ก.พ. 2560
286.7 KiB
133 Downloads
Details
แนวปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี   2560
11.3 MiB
219 Downloads
Details
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
10.0 MiB
68 Downloads
Details
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี-2
8.4 MiB
45 Downloads
Details
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
2.5 MiB
336 Downloads
Details
หลักเกณฑ์การปฏฺิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560
1.7 MiB
340 Downloads
Details