Home » เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
2.5 MiB
322 Downloads
Details
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
10.0 MiB
60 Downloads
Details
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี-2
8.4 MiB
39 Downloads
Details
หลักเกณฑ์การปฏฺิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560
1.7 MiB
325 Downloads
Details

 

 

ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย 1

คำอธิบายรายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย-งานกีฬา
18.5 KiB
120 Downloads
Details
ประกาศมทร.เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ 22 กุมภาพันธ์ 2560
2.3 MiB
305 Downloads
Details
พรฎ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
พรฎ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%8E-%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf
89.9 KiB
373 Downloads
Details
หลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม-งานกีฬา
10.3 KiB
75 Downloads
Details
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ-งานกีฬา
40.5 KiB
66 Downloads
Details
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาอาสาสมัคร-งานกีฬา
40.5 KiB
69 Downloads
Details
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708-งานกีฬา
24.0 KiB
92 Downloads
Details
หลักฐานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2  แบบ 8708-งานกีฬา
40.5 KiB
57 Downloads
Details
อัตราการเบิกจ่าย-งานกีฬา
10.8 KiB
360 Downloads
Details
ใบรับรองการจัดประชุม-งานกีฬา
12.6 KiB
62 Downloads
Details
ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม-งานกีฬา
10.3 KiB
72 Downloads
Details
ใบลงลายมือชื่อ-งานกีฬา
12.7 KiB
99 Downloads
Details
ใบสำคัญรับเงินกรรมการตัดสิน-งานกีฬา
16.3 KiB
51 Downloads
Details
ใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จ-งานกีฬา
20.0 KiB
90 Downloads
Details

 

 

ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย 2

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part1-1
18.2 MiB
599 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part1-2
13.2 MiB
457 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-5
14.0 MiB
323 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-6
13.2 MiB
271 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-8
14.5 MiB
476 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน Part2-9
9.1 MiB
251 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-3
13.1 MiB
247 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-4
12.9 MiB
159 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-5
14.0 MiB
347 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart1-6
11.3 MiB
426 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-1
17.9 MiB
332 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-2
14.9 MiB
398 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-3
13.1 MiB
217 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-4
13.7 MiB
299 Downloads
Details
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงินPart2-7
14.7 MiB
474 Downloads
Details
กระบวนงานการขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
101.4 KiB
157 Downloads
Details
การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  ศธ 0578.17/0777
4.9 MiB
582 Downloads
Details
ฟอร์มค่ารักษาและค่าการศึกษาบุตร
1.5 MiB
9 Downloads
Details
ระเบียบกองทุน part 1
15.8 MiB
232 Downloads
Details
ระเบียบกองทุน part 2
8.0 MiB
152 Downloads
Details

 

 

ฝ่ายบัญชี

ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนพัฒนานักศึกษา
27.0 KiB
104 Downloads
Details
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนพัฒนาบุคลากร
26.9 KiB
119 Downloads
Details
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
27.1 KiB
106 Downloads
Details
ขั้นตอนการเบิกเงิน กองทุนส่งเสริมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
28.7 KiB
127 Downloads
Details
มิติทางการเงิน 4 กองทุน
15.0 KiB
129 Downloads
Details

ฝ่ายการเงิน

Flow chart การยืมเงิน (e-Payment)
86.9 KiB
306 Downloads
Details
Flow chart การยืมเงินผ่านบัตรเครดิตราชการ
76.0 KiB
156 Downloads
Details
Flow chart การส่งใช้เงินยืม (e-Payment)
87.1 KiB
275 Downloads
Details
สัญญาการยืมเงิน (e-Payment)
สัญญาการยืมเงิน (e-Payment)
E0B8AAE0B8B3E0B980E0B899E0B8B2E0B882E0B8ADE0B887-E0B8AAE0B8B1E0B88DE0B88DE0B8B2E0B881E0B8B2E0B8A3E0B8A2E0B8B7E0B8A1E0B980E0B887E0B8B4E0B899-e-Payment.xlsx
49.5 KiB
298 Downloads
Details
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ฉบับใหม่
18.7 MiB
895 Downloads
Details

 

ฝ่ายพัสดุ

0578.17 1449 22-8-60
0578.17 1449 22-8-60
0578.17-1449-22-8-60.pdf
13.6 MiB
247 Downloads
Details
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 25 ก.พ. 2560
286.7 KiB
129 Downloads
Details
แนวปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี   2560
11.3 MiB
214 Downloads
Details
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
10.0 MiB
60 Downloads
Details
มอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี-2
8.4 MiB
39 Downloads
Details
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
2.5 MiB
322 Downloads
Details
หลักเกณฑ์การปฏฺิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560
1.7 MiB
325 Downloads
Details