ยุทธศาสตร์กองคลัง

วิสัยทัศน์ :

เป็นหน่วยงานบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงินบัญชี และพัสดุที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ :

 1. ให้บริการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้
 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ
 3. ควบคุมดูแลงานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
 4. พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีคุณภาพ และมีความรู้ พร้อมให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ
 5. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานคลังและการเบิกจ่ายเงินให้ทุกหน่วยงานทราบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

 1. การดำเนินงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
 2. การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ

ยุทธศาสตร์ :

 1. พัฒนาระบบบริการจัดการงานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ที่ทันสมัย และสอดรับกับการปรับเปลี่ยนของภาครัฐ
 3. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เป้าประสงค์ :

การวางแผนยุทธศาสตร์กองคลัง มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. มีระบบการบริหารจัดการงานด้านบัญชีการเงิน และพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
 2. มีข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
 3. บุคลากรกองคลัง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีการให้บริการที่ดี