ยุทธศาสตร์กองคลัง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการให้บริการและบริหารจัดการ ด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission)

 1. ให้บริการด้านการคลังและพัสดุ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการคลังและพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
 4. เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานคลังและพัสดุ ให้ทุกหน่วยงานทราบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการคลังและพัสดุ
 2.  พัฒนาการติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน
 3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
 4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Objectives)

 1. ผู้รับบริการได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
 2.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและรายงานต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพ
 3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านการคลังและพัสดุ
 4. ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR)

 1. การบริการด้านการคลังและพัสดุอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
 2. มีระบบการบริหารจัดการ การตรวจสอบ และติดตามผล อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
 4. การบริหารจดการอย่างมีระบบ ตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถตรวจสอบได้

กลยุทธ์ (Strategy)

 1. เสริมสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพในการให้บริการทุกระดับ
 2. พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลและรูปแบบการรายงานผล
 3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการคลังและพัสดุ
 4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล