ภารกิจ บทบาท หน้าที่ :

ภารกิจ บทบาท หน้าที่ :

กองคลัง มีภารกิจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ ให้เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้
  2. ควบคุม และดำเนินการเกี่ยวกับระบบการบัญชีเงินงบประมาณและเงินรายได้ให้เป็นไปตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้
  3. ควบคุม และจัดวางระบบการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่วางไว้
  4. ควบคุม ดำเนินการ และให้บริการด้านการพัสดุแก่มหาวิทยาลัย/สถาบัน
  5. ประสานงานด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณและการพัสดุ
  6. ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
  7. พิจารณาเสนอร่างหรือแก้ไขหรือเพิ่มเติม ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
  8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

การแบ่งภาระงานภายใน  แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย :

1.   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
          มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานสารบรรณ งานประกันคุณภาพ งานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  (กพร.)   งานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  งานการจัดการองค์ความรู้ KM.  งานรวบรวมและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และความเสี่ยง งานกิจกรรม 5 ส.  งานจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure)   งานจัดการประชุม สัมมนา  งานจดรายงานการประชุม และส่งรายงานการประชุม งานติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก   งานจัดเก็บเอกสารภายในหน่วยงานและนำฝากคลังเอกสารงาน  งานทำลายเอกสาร งานรับ – ส่งไปรษณีย์ ของกอง   งานควบคุมการใช้รถไปราชการของกอง  งานอัดสำเนา – ถ่ายเอกสาร จัดรูปเล่ม งานร่าง พิมพ์ ตรวจหนังสือ ภายใน และภายนอก  งานรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกองคลัง   งานดูแลการใช้เครื่องใช้สำนักงานของกอง   ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.  ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย 1 
               มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรประกอบด้วยเงินเดือนค่าจ้างประจำ  ค่าจ้างชั่วคราว  ค่าจ้างพนักงานราชการ  เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง  ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน  เงินเพิ่มค่าครองชีพ งบลงทุน ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง  ค่า K งบเงินอุดหนุน ประกอบด้วยทุนการศึกษา โครงการวิจัย กองทุนกู้ยืม ค่าจ้างพนักงาน 1.3 ฯลฯ  การออกหนังสือรับรองสิทธิการออกใบรับรองภาษีให้บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย  การหักเงิน ชพค., ชพส. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารออมสิน  กบข.  กสจ. เงินประกันสังคม   การส่งเรื่องเบิกด้วยระบบ GFMIS  การจัดทำใบเบิกเงินผลประโยชน์  การออกใบสลิปเงินเดือนของบุคลากรทุกคน  จัดทำหนังสือหารือหรือข้อตกลงกับหน่วยงานเจ้าของระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ตอบข้อหารือหน่วยงาน  ร่างระเบียบเงินรายได้ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  การทำธุรกรรมต่างประเทศโอนเงินให้ผู้รับทุน     เงินคืนค่าบำรุงการศึกษา  ค่าหน่วยกิต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา ตรวจสอบและขออนุมัติ  เรื่องการกันเงินและขยายเวลาการกันเงินรายได้ เบิกจ่ายเหลื่อมปี  ตรวจสอบและจัดทำหนังสือขออนุมัติกระทรวงการคลัง  เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS และรายการค่าใช้จ่าย และโครงการต่างๆที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างและงานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.  ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่าย 2 
           มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานประกอบด้วยค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  งบลงทุน ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า K เงินสวัสดิการต่าง ๆ  ประกอบด้วยเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร  การส่งเรื่องเบิกด้วยระบบ GFMIS   การจัดทำใบเบิกเงินรายได้  การจัดทำหนังสือหารือหรือข้อตกลงกับหน่วยงานเจ้าของระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ตอบข้อหารือหน่วยงาน  ร่างระเบียบเงินรายได้ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่   งานเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคทุกประเภท  ตรวจสอบและจัดทำหนังสือ     ขออนุมัติกระทรวงการคลัง  เรื่องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS รายการค่าใช้จ่าย และโครงการต่างๆ ที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างและงาน อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.   ฝ่ายบัญชี 
          มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีเงินงบประมาณ  เงินรายได้  เข้าระบบบัญชีตามโปรแกรมสำเร็จรูป  จัดทำทะเบียน  รับจ่ายเงินรายได้  ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย  ทะเบียนคุมฎีกาการจ่ายเงิน  ทะเบียนคุมรายได้ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ รายได้จากการศึกษา รายได้บริการสังคม รายได้บริหารสินทรัพย์ และรายได้อื่น ๆ ทะเบียนคุมเงินรับฝากทุกประเภท รวมทั้งการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS  การจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณและเงินรายได้  การจัดทำรายงานการเงินและจัดทำงบการเงินรวม การเรียกรายงานจากระบบ  GFMIS  เพื่อจัดส่ง  สตง. รวบรวมและเก็บหลักฐานการบันทึกบัญชี รวมทั้งการจัดทำบัญชีกองทุนสวัสดิการข้าราชการ  กองทุนสวัสดิการลูกจ้าง  ติดตามการส่งเงินรายได้ของหน่วยงาน ตรวจสอบยอดเงินรายรับกับงบประมาณที่ตั้งไว้ ร่างระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ(กรณีมีเรื่องนำเสนอสภา) ส่งให้สำนักงานอธิการบดี  จัดตั้งงบประมาณของกอง  และงานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.   ฝ่ายการเงิน
          มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ งานการเงินงบประมาณ เงินรายได้ เงินกองทุนสวัสดิการ เงินสมาคมศิษย์เก่า เงินมูลนิธิมหาวิทยาลัย ฯลฯ รับ จ่าย นำส่ง เก็บรักษาเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน  จัดทำทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน ทะเบียนคุมเช็ค ทะเบียนจ่ายเงินสด รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จ่ายและรับคืนเงินยืม จัดทำทะเบียนคุมเงินฝาก-ถอนคืนประเภทต่าง ๆ รับ ส่งเงิน ชพค. ชพส. สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ สหกรณ์มหาวิทยาลัย สหกรณ์อื่น  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารออมสิน เงินประกันสังคม  เงิน กบข.  เงิน กสจ.  เงินภาษี  จัดทำข้อมูลการจ่ายและนำส่งด้วยระบบ  GFMIS  และงานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6.  ฝ่ายพัสดุ

     มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดจ้างซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์  จ้างเหมาบริการ จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีกรณีพิเศษ วิธีพิเศษ วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จัดทำบัญชีวัสดุ  ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ให้หมายเลขครุภัณฑ์  คิดค่าเสื่อมราคา  ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  ตรวจสอบพัสดุประจำปี จำหน่ายพัสดุชำรุด  จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย จัดทำใบ PO.  ตรวจสอบและจัดทำเรื่องการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสัญญา  50,000 บาท ขึ้นไป  และกรณีไม่มีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS และจัดทำหนังสือขออนุมัติกระทรวงการคลัง   และงานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

DSC_0130

Each paragraph needs to

If you are

It is likely to get a research paper for sale though and you just have

The purpose here professional college essay writers is to get the absolute most from your cash.

to know about the effort and time that you will have to put in.

planning on taking formal school like Harvard or Princeton or any other formal college you’ll have to be prepared for a whole lot of writing.

have a different subject.