ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดจำลองกายวิภาคศาสตร์ชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่แบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,860,000.- บาท